Skip to main content

BESTUUR


Inhoud van deze pagina

Direct naar

Gaat over

Bestuur Overzicht van leden bestuur en ondersteuners van KNBB Friesland
Algemene Leden Vergadering (ALV) Informatie over de Algemene LedenVergadering
Statuten en huishoudelijke reglement Wat is de gang van zaken met betrekking op bestuur KNBB Friesland?
Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) Er zijn wettelijke regels voor het besturen van verenigingen, waar moeten we ons aan houden?
Erelid Ons eerste erelid van de vereniging! Wie volgt?

 

Vacante bestuursfuncties, penningmeester & secretaris
KNBB District Friesland – 26 feb. 2024

Geachte bestuursleden van de verenigingen & leden van KNBB District Friesland,

Na jarenlange inzet en toewijding hebben de penningmeester – Anneke van der Vries – en de secretaris – Sjoerd Lolkema te kennen gegeven dat zij zich na dit seizoen niet opnieuw verkiesbaar stellen en hun functie dus neerleggen. Namens het bestuur en leden danken wij hen voor alles wat zij de afgelopen jaren voor ons district en
haar leden betekend hebben. Middels deze weg willen wij eenieder die lid is bij district Friesland de kans geven zich verkiesbaar te stellen voor een van deze functies. De termijn voor bestuursfuncties is 3 jaar met de optie zich tweemaal opnieuw verkiesbaar te stellen voor een termijn.

Functie van Penningmeester

Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor een gezonde financiële boekhouding en is belast met de volgende hoofdtaken en verantwoordelijkheden:

– Beheer van de gelden en bankrekeningen van het district
– Lopende boekhouding en periodieke financiële verslaglegging naar het bestuur, ledenvergadering en kascommissie
– Het factureren en innen van contributiegelden bij de verenigingen en leden
– Afdracht gelden naar KNBB en afhandelen van declaraties arbiters, bestuur, verenigingen

Profiel

– We zoeken iemand met bij voorkeur een achtergrond in financiën
– Zeer goed overweg kan met MS Excel & elektronisch bankieren
– Communicatief en punctueel is.

De inzet gedurende het lopende seizoen is gemiddeld een uur per week met enkele piekmomenten in oktober en januari wanneer er gefactureerd wordt naar de verenigingen. Daarnaast vergadert het bestuur zo’n vier keer per jaar in de avond. Voor meer informatie is het beste om even met de huidige penningmeester Anneke van der Vries contact op te nemen via anneke.knbb.friesland@gmail.com.

Functie van Secretaris

Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor de communicatie en verslaglegging, hij/zij is belast met de volgende hoofdtaken en verantwoordelijkheden:

– Afhandelen inkomende post en berichten per mail en doorzetten hiervan naar specifieke bestuursleden
– Leden en verenigingsadministratie
– Opstellen van de agenda van bestuursvergaderingen en het ALV
– Versturen van uitnodigingen ALV en overige communicatie
– Notuleren en verslaggeving van vergaderingen bestuur en ALV

Profiel

– We zoeken iemand die zich comfortabel voelt in een dienstbare rol
– Zeer goed overweg kan met MS Word & email
– Communicatief en punctueel is.

De inzet gedurende het lopende seizoen is gemiddeld een uur per week met een piekmoment in april/mei in aanloop naar de ALV. Daarnaast vergadert het bestuur zo’n vier keer per jaar in de avond. Voor meer informatie is het beste om even met de huidige penningmeester Sjoerd Lolkema contact op te nemen via secretaris@knbb-friesland.nl.

Procedure:

– Volgens de statuten van district Friesland kan men zich tot 3 weken voor het ALV beschikbaar stellen voor deze functies. Wij doen echter een verzoek om voor 31 maart kenbaar te maken indien men zich beschikbaar wil stellen voor een van de functies.
– Kandidaatstelling alleen schriftelijk via secretaris@knbb-friesland.nl.
– In de kandidaatstelling zien we graag een motivatie en wat achtergrondinformatie m.b.t. ervaring specifiek tot de functie.
– Na 31 maart zal vanuit het bestuur contact worden opgenomen met de kandidaten voor een kennismakingsgesprek.
– Het zittende bestuur behoudt zich het recht voor om een niet bindende voorkeur uit te spreken voor bepaalde kandidaten.
– In de uitnodiging voor de ALV worden de kandidaten voorgesteld.
– Op het ALV wordt de gelegenheid geboden om zijn/haar kandidatuur te verdedigen naar de leden.
– Op het ALV wordt bindend gestemd en de nieuwe bestuursleden worden aangesteld.

Met vriendelijke groet,
Bestuur KNBB District Friesland

Bestuur

Het bestuur van KNBB Friesland bestaat uit:

Jogchum van der Gaast

Voorzitter

voorzitter@knbb-friesland.nl

Direct mailen

Sjoerd Lolkema

Secretaris

secretaris@knbb-friesland.nl

Direct mailen

Anneke van der Vries

Penningmeester

anneke.knbb.friesland@gmail.com

Direct mailen

Gerard Ketelaar

Wedstrijdleider Persoonlijke Kampioenschappen (PK's)

wedstrijdleider_pk@knbb-friesland.nl

Direct mailen

Olav Verhoef

Wedstrijdleider Landscompetitie (competitie teams)

wedstrijdleider_teams@knbb-friesland.nl

Direct mailen

Het bestuur van KNBB Friesland wordt o.a. ondersteund door:

mr. S.J. (Sjoerd-Jan) Boonstra

Juridisch Adviseur KNBB Friesland

Tel: 06-43543517 / mail@juridisch-advies-boonstra.nl

Direct mailen

Jan Rozendal

Arbiter Coördinator

jan.knbb.friesland@gmail.com

Direct mailen

Nico Drijver

webmaster

website@knbb-friesland.nl

Direct mailen

Marcel van der Woude

webmaster

website@knbb-friesland.nl

Direct mailen

 

Algemene Leden Vergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering  (ALV)  wordt in principe elk jaar in de maand mei gehouden, na afloop van de competitie.

Hier kun je bestanden inzien  ====>     Standaard Uitnodiging met Agenda    en       Standaard Geloofsbrief

In Maart  komt het bestuur bij elkaar, om de laatste stand van zaken door te nemen.  Na die vergadering zullen de uitnodigingen met agenda  z.s.m. verstuurd worden.

Voor de ALV in Mei 2022 komen de nieuwe statuten  ter stemming op de agenda. De nieuwe statuten zullen als concept  minimaal 4 weken voor de ALV naar de verenigingen gestuurd worden.

De kascommissie wordt elk jaar ingevuld door 2 verenigingen. Daarbij is de lijst van verenigingen op basis van volgorde verenigingsnr bepalend. Voor  2022 is dat Spider (2e keer) en Biljartschool Sneek

DCR:  Eind Maart / Begin April wordt het concept DCR naar alle secretarissen gestuurd.  Hierop kan men reageren tot 2 weken voor de ALV. Indien geen reacties, dan wordt het concept in de ALV aangenomen en treedt  het 3 weken na de ALV in werking.

Voor het DCR: kijk bij ====>  Reglementen

Lokaties  ALV  (vanaf  2005):

 • 2023  Britsum
 • 2022  Gaastmeer
 • 2021  Sint Nicolaasga (ivm covid en zaalgrootte)
 • 2020  Lollum/Waaxens
 • 2019-2 St. Nicolaasga
 • 2019-1 Nylan
 • 2019  Workum
 • 2018  Wolvega
 • 2017  Sint Nicolaasga
 • 2016  Workum
 • 2015  Wolvega
 • 2014  Nylan
 • 2013  Leeuwarden
 • 2012  Dokkum
 • 2011  Oudeschoot
 • 2010  Twijzelerheide
 • 2009  Franeker
 • 2008  Britsum
 • 2007  Nieuwehorne
 • 2006  Lollum

Verslagen Algemene Leden Vergaderingen

In verband met privacy zijn de verslagen van ALV’s  ON-LINE niet in te zien.

Voor inzage van ALV verslagen kan alleen de secretaris van een biljartvereniging en lid is van District Friesland contact opnemen met het secretariaat van het District.

Direct mailen

 

Statuten en huishoudelijk reglement

Tijdens de ALV op 8-9-2021 in St. Nicolaasga is de vergadering akkoord gegaan om de statuten, die dateren uit 1997, te gaan wijzigen. In de maanden daarna is door het bestuur veel werk verricht om de statuten aan te passen met de modelstatuten van de KNBB als basis.
4 Weken voor de ALV  zijn de -door notariskantoor Savenije in Heerenveen- goedgekeurde Statuten aangeboden aan de verenigingen onder District Friesland.
Tijdens de ALV (19 mei 2022 te Gaastmeer) zijn de Statuten unaniem door de vergadering aangenomen.
Tevens zijn de Huishoudelijke Reglementen   (ook wel aanvullende reglementen genoemd) unaniem door de vergadering aangenomen.
Op 25 mei 2022 heeft een delegatie van het District een bezoek gebracht aan het kantoor van de notaris te Heerenveen om de akte te passeren.

Met ingang van 26-mei-2022 zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (Aanvullende Reglement) in werking getreden.

Links:         Statuten        en      Huishoudelijk Reglement


 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten op 1 juli 2021 voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, de WBTR. Dus ook kleine verenigingen met doorgaans vrijwilligers als bestuur. De nieuwe wet introduceert een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de grotere stichtingen en verenigingen. Iedere vereniging is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de nieuwe regels.

zie   voor meer informatie:    WBTR-stappenplan – WBTR-programma          Informatieblad WBTR         WBTR KNBB

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft een stevige impact op alle verenigingen in Nederland. Branche- en beroepsverenigingen, professionele en amateurbesturen, betaalde en vrijwillige bestuurders: ze krijgen er allemaal mee te maken. De nieuwe wet bevat strengere eisen ten aanzien van onder meer bestuurlijke besluitvorming en financiële transacties. Belangrijk is de verplichting procedures transparant vast te leggen. Dit om conflicten te voorkomen en bij discussies met leden en externen op terug te kunnen vallen. De wet gaat in op 1 juli 2021.

Bestuurders van verenigingen en stichtingen kunnen in aanraking komen met aansprakelijkheid. In de WBTR is sprake van een persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid. Het maakt niet uit of iemand vrijwilliger is of betaald krijgt als bestuurslid. In 3 situaties kan het thema aansprakelijkheid actueel worden:

Onbehoorlijk bestuur
Een bestuurder is aansprakelijk als vanuit de vereniging (klagende leden) beschuldigingen klinken van onbehoorlijk bestuur. Een vervolg daarop is vaak dat men de schade wil verhalen. Als de rechter de beschuldiging gegrond verklaart, is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de schade. Het komt geregeld voor dat bestuursleden veroordeeld worden en met eigen geld de schade moeten betalen.

Externe partij
Indien een instantie of bedrijf buiten de vereniging de bestuurder aansprakelijk stelt. Bijvoorbeeld bij een opdracht aan een leverancier. De aanspraak van de externe partij vertaalt zich naar de individuele bestuursleden. In die gevallen zien we dan regelmatig dat er beslag wordt gelegd op een huis totdat de rechter uitspraak doet. Dit soort zaken wil je natuurlijk vermijden.

Faillissement
Dit komt gelukkig niet vaak voor, maar áls dit gebeurt, heeft persoonlijke aansprakelijkheid grote gevolgen. De rechter kan dan vaststellen dat bestuursleden persoonlijk de schade moeten betalen.

Voorkom en beperk deze risico’s en pas als dat echt nodig: verzekeren
Neem de juiste maatregelen, pleeg gewoon goed bestuur en leg besluitvorming goed vast! Werk volgens de richtlijnen van de wet. Dan is er weinig kans op dit soort pijnlijke gevallen.

Stappenplan

Het WBTR-stappenplan is een online stappenplan dat je langs alle eisen van de WBTR leidt en aangeeft hoe je het beste aan de wet kunt voldoen. Daarmee voorkomt de vereniging of stichting dat bestuursleden en toezichthouders onbewust en onbedoeld onnodige risico’s lopen. Het is een hulpmiddel om zaken goed te regelen en vast te leggen. Bovendien kun je iedereen zo transparant mogelijk laten zien dat bestuur en toezicht goed zijn geregeld. Dat geeft potentiële nieuwe bestuursleden ook zekerheid.

zie   voor meer informatie:    WBTR-stappenplan – WBTR-programma          Informatieblad WBTR         WBTR KNBB


 

Erelid KNBB Friesland

Johannes Miedema is tijdens de ALV op 19 mei 2022 te Gaastmeer benoemd tot erelid van District Friesland.
Johannes heeft zich 27 jaar lang zeer verdienstelijk gemaakt in wisselende functies, als lid het bestuur
en kreeg tijdens de ALV een plaquette en bloemen uitgereikt door het bestuur.